Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN “GIJSEN BCO”

1.  Algemeen

1.1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op al aanbiedingen en offertes van dan wel overeenkomsten tussen Gijsen BCO en een Opdrachtgever, waarop GIJSEN BCO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
1.2.     Afwijking van hetgeen overeengekomen is mogelijk, indien en voor zover GIJSEN BCO zulks schriftelijk heeft bevestigd.
1.3.     Rechten en plichten voortvloeiende uit met GIJSEN BCO aangegane overeenkomsten kunnen door Opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. Daarnaast heeft GIJSEN BCO het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen ingeval daartoe redelijkerwijs aanleiding is. Omtrent deze wijziging(en) GIJSEN BCO Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1.     Indien de door GIJSEN BCO uitgebrachte offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze 30 dagen. Een eventuele leverdatum is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding hiervan, dient GIJSEN BCO eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn worden geboden om alsnog na te komen.
2.2.     Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer Opdrachtgever een offerte van GIJSEN BCO schriftelijk aanvaardt heft binnen de geldigheidsduur daarvan of indien GIJSEN BCO op haar beurt een door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.3.      Tenzij anders vermeld zijn aanbiedingen of offertes van GIJSEN BCO (al dan niet opgemaakt op basis van gegevens verstrekt door Opdrachtgever), vrijblijvend en onverbindend.
2.4.      GIJSEN BCO  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.3. Tarieven en betalingen

3.1.     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2.     GIJSEN BCO is gerechtigd de tarieven eenmaal per jaar aan te passen.
3.3.     Wanneer Opdrachtgever naar aanleiding van de bij beoordeling gebleken onvolkomenheden of om een andere reden herbeoordeling wenst, zal de Opdrachtgever de kosten daarvan separaat aan GIJSEN BCO vergoeden.
3.4.     Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige aftrek of (recht op) verrekening. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen eveneens binnen de genoemde termijn te worden ingediend, doch schorten de betalingsverplichtingen niet op.
3.5.     Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend.
3.6.     Alle kosten ontstaan door of verband houdende met (buiten)gerechtelijke incasso van vorderingen op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4. Vertraging/ wijziging van de overeenkomst


4.1.     Bij vertraging of verlenging van de met een overeenkomst gemoeide werkzaamheden heeft GIJSEN BCO het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan Opdrachtgever, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van werknemers van GIJSEN BCO of hen die in opdracht voor GIJSEN BCO werkzaam zijn.
4.2.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan GIJSEN BCO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst door Opdrachtgever weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.


5. Garanties

5.1.     GIJSEN BCO garandeert uitdrukkelijk niets anders dan hetgeen specifiek en schriftelijk in de aanbieding, offerte of de overeenkomst is vermeld.
5.2.     Deze garantieverplichting komt te vervallen indien Opdrachtgever, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van GIJSEN BCO wijzigingen aanbrengt ter zake hetgeen door GIJSEN BCO is c.q. werd (op)geleverd. Ook heeft GIJSEN BCO het recht haar eventuele verplichtingen ter zake op te schorten totdat zij voor de desbetreffende werkzaamheid/ leverantie volledig is betaald.


6. Medewerking van de wederpartij

6.1.     Opdrachtgever zal aan (de medewerkers van) GIJSEN BCO dan wel door GIJSEN BCO ingeschakelde derden  toegang verschaffen tot de desbetreffende productieplaats(en) en zorg dragen voor de veiligheid van de betrokken personen. 
6.2.     Opdrachtgever  is verantwoordelijk voor het goed bereikbaar zijn van de installatie en de monsterpunten (indien van toepassing) en voor het tijdig verstrekken van informatie en de juistheid van deze informatie.
6.3.     Indien GIJSEN BCO op het afgesproken tijdstip bij Opdrachtgever ter plaatse komt teneinde de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en zij onverhoopt geen toegang tot
de plaats krijgt waar zij deze werkzaamheden zal verrichten, is zij gerechtigd Opdrachtgever voorrijdkosten in rekening te brengen ten bedrage van € 50,00  exclusief B.T.W. per ingeplande medewerker.


7. Aansprakelijkheid

7.1.     De aansprakelijkheid van GIJSEN BCO op basis van toerekenbare tekortkoming bij nakoming van een overeenkomst, dan wel aansprakelijkheid op basis van enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade (dit in de engste zin van het woord) en in ieder geval voor maximaal het betreffende factuurbedrag exclusief BTW.               7.2. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van GIJSEN BCO in de periode van twee maanden voorafgaand aan het verzuim.

7.3.      De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds door GIJSEN BCO gecrediteerde bedragen, alsook tot maximaal het bedrag wat de assuradeur van GIJSEN BCO in voorkomend geval uitkeert.
7.4.     GIJSEN BCO zal slechts aansprakelijk zijn op grond van toerekenbare tekortkoming, nadat GIJSEN BCO ter zake onverwijld (in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking van de tekortkoming en binnen 30 dagen na uitvoering) schriftelijk, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld.
7.5.     Aansprakelijkheid voor indirect schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, wordt door GIJSEN BCO uitgesloten.
7.6.     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen voor aansprakelijkheid van GIJSEN BCO gelden niet in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van medewerkers van GIJSEN BCO of haar bedrijfsleiding.
7.7.     GIJSEN BCO is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van haar verplichtingen, indien de tekortkoming is veroorzaakt door een omstandigheid buiten de macht van GIJSEN BCO (overmacht). Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van GIJSEN BCO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door GIJSEN BCO niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1.     Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, wanneer Opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens GIJSEN BCO niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft GIJSEN BCO het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat GIJSEN BCO tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van deze wanprestatie en de opschorting of ontbinding. Hetzelfde geldt wanneer GIJSEN BCO vreest dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en deze niet op het eerste verzoek van GIJSEN BCO adequate zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen. In deze gevallen is iedere vordering die GIJSEN BCO ten laste van de Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.
8.2.     In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind- of curatele stelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft GIJSEN BCO zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

9. Toepasselijk Recht / Geschillen

9.1.     Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.                                                                                                                                           9.2.            De Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch is exclusief bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.                               9.3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10. Slotbepalingen

10.1.   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch en liggen tevens bij GIJSEN BCO ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

10.2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.    

Een aantal klanten

Contact

Galliershof 22
5349 BV Oss

0412 64 91 20
info@gijsenadvies.nl

Certificering